Wijk 19: Bergermeer

Op woensdag 10 juli 2019 was er een inloopbijeenkomst over de nieuwe wijze van afvalinzameling. Daar zijn de voorgenomen locaties gepresenteerd en zijn bewoners in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven.

Vanaf woensdag 16 oktober liggen de ontwerp-aanwijzingsbesluiten gedurende 6 weken ter inzage. Alle bewoners hebben een informatiebrief gehad over de nieuwe manier van afval inzamelen in hun wijk/buurt. Bewoners die zijn aangewezen op een ondergrondse restafvalcontainer kunnen een zienswijze indienen.

Hieronder staat de overzichtstekening met de locaties voor de te plaatsen ondergrondse containers:

In de reactienotitie geven wij een reactie op de gegeven opmerkingen tijdens de bewonersavond. Dit betreft zowel algemene als locatiespecifieke opmerkingen.