Vanaf begin april 2018 gaat Schot Infra aan het werk in het Emmakwartier. Er vinden verschillende werkzaamheden plaats. Zo wordt de riolering vervangen en wordt er naast de riolering een drainagesysteem aangelegd. Ook worden de straatbomen en de lichtmasten vervangen. Om deze werkzaamheden uit te voeren, worden de straat inclusief de trottoirs in zijn geheel opengebroken.

Duurzame afwatering - gescheiden rioolstelsel
Bij het ontwerpen van uw wijk, is rekening gehouden met toekomstige klimaatveranderingen. Hiermee willen we voorkomen dat u, bij extreme regenbuien, wateroverlast krijgt in uw woning. Bij een gescheiden rioolstelsel wordt het hemelwater dat op de wegen valt, via een aparte rioolbuis afgevoerd naar de omringende sloten. Op dit moment wordt het hemelwater in dezelfde rioolbuis afgevoerd als uw toilet- en douchewater. Tijdens de herinrichting leggen we dus een gescheiden rioolstelsel aan met een aparte rioolbuis voor hemelwater en één voor het water van douche en toilet. Het hemelwater wordt dan afgevoerd naar het oppervlaktewater van de Singel en van Houtenkade. Het afvalwater (douche en toilet) gaat naar de waterzuivering.

Afkoppelen regenpijp
Ook het hemelwater dat op uw dak valt, wordt in de huidige situatie via de regenpijp afgevoerd naar de dezelfde rioolbuis als van uw toilet en douche. Om deze waterstromen te scheiden, willen we uw regenpijp afkoppelen (doorzagen) en zorgen dat er een aparte leiding komt naar het hemelwaterriool. Hiervoor moeten wij werkzaamheden uitvoeren in uw voortuin. Indien u geen voortuin heeft, dan pakken we de regenafvoer in het trottoir. Bij aanvang van de werkzaamheden gaat de toezichthouder van Stadswerk072 bij de bewoners met een voortuin langs om afspraken te maken over de werkzaamheden. De kosten voor de werkzaamheden worden door Stadswerk072 betaald.

Bouwkundige opname woningen
Tijdens de rioolsanering wordt er gegraven in uw straat. Bij dergelijke werkzaamheden kan het voorkomen dat er schade ontstaat. Om te voorkomen dat er een geschil ontstaat over eventuele schade, zal Fides expertise, in opdracht van Stadswerk072, van alle woningen die in de risicozone liggen een bouwkundige opname maken. Fides expertise zal hiervoor, vooruitlopend op de werkzaamheden, een afspraak met u inplannen en u hierover nader informeren. Deze opname staat los van de opname die Fides heeft gemaakt voor de werkzaamheden van Liander. Omdat de werkzaamheden aan de riolering ingrijpend zijn voor alle bouwwerken in het Emmakwartier, is het voor u als eigenaar van het pand van belang dat er weer een nieuwe bouwkundige opname van uw woning wordt gemaakt.

Overlast beperken

Stadswerk072 doet er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het meest belastend is de periode dat de straat voor uw deur open ligt. Dat duurt circa vijf weken. Uiteraard doen wij er alles aan om uw woning zo goed mogelijk bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden. Wanneer er precies bij u wordt gewerkt, wordt aangegeven op vooraankondigingsborden die uiterlijk een week voor aanvang van de werkzaamheden aan het begin van uw straat geplaatst worden. Daarnaast ontvangt u nog een brief met nadere informatie over de werkzaamheden in uw straat. De fasering in deze brochure geeft een indicatie van de periode van de werkzaamheden per straat. Wij vragen begrip voor de eventuele overlast. Verderop leest u waar u terecht kunt met vragen en of klachten.

 

Parkeren tijdens de werkzaamheden
Het kan voorkomen dat er tijdens de werkzaamheden voor uw deur er onvoldoende parkeerplaatsen in de nabij gelegen omgeving is. Voor deze bewoners heeft Stadswerk072  een parkeerpas voor de Singelgarage. Dit geldt ook voor eigenaars / huurders van garages die tijdens de werkzaamheden niet bij hun garage of parkeerplaats op eigen terrein kunnen komen. De parkeerpas is verkrijgbaar bij de receptie van Stadswerk072 , Herculesstraat 71, 1812PE Alkmaar. Stadswerk072 is geopend op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

Brochure en faseringstekening
- Brochure Emmakwartier
- Plattegrond fasering
- Presentatietekening

Vragen en opmerkingen:
Voor het aanmelden van geveltuinen of andere vragen kunt een bericht sturen naar projectemmakwartier@stadswerk072.nl